Privacyverklaring

Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg (InvestMZ), gevestigd aan Maanlander 47 3824 MN Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.investmz.nl
Maanlander 47 
3824 MN Amersfoort
06-15006556

Het fondsmanagement van InvestMZ is aanspreekpunt AVG en is bereikbaar via de bureaumanager: info@investmz.nl

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

InvestMZ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij eventueel verwerken:
Voor- en achternaam, Organisatienaam, functie, telefoonnummer, e-mailadres.

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

InvestMZ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
-U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

3. Geautomatiseerde besluitvorming

InvestMZ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van InvestMZ) tussen zit.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

InvestMZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld e.e.a. conform de wettelijke regelgeving.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

InvestMZ verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

InvestMZ gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door InvestMZ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@investmz.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

InvestMZ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

InvestMZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bureau info@investmz.nl